vsys logo new.png

ДОГОВІР

Надання ресурсів для розміщення даних

Україна, м. Київ «__» ____________ 20__ р.

ФОП Смирнов В.В. (тут і далі — «Виконавець»), з одного боку, та

_______________________ (тут і надалі Замовник), з другої сторони (надалі разом згадуються як Сторони), уклали цей Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони погодились, що в цьому Договорі терміни та визначення вживаються в такому значенні:

Послуги - комплекс послуг, які полягають в наданні Замовнику обладнання в оренду, надання в оренду віртуального виділеного серверу, або виділення ресурсів для розміщення веб-сайтів та баз даних Замовника на попередньо налаштованих серверах Виконавця, забезпеченні Замовника технічною та консультаційною підтримкою.

Консультаційна підтримка – комплекс послуг з надання довідкової та звітової інформації щодо функціонування операційного середовища та програмного забезпечення, необхідного для функціонування сервісів, які обслуговує сервер Замовника.

Дата Центр Технічний майданчик, що забезпечує комплекс обладнання для надання Послуг фізичною охороною, гарантованим електроживленням, кліматичними умовами для забезпечення безперебійної роботи обладнання та безперервним доступом до мережі Інтернет.

Обладнання – погоджений Сторонами перелік серверного або комунікаційного обладнання, що належить Виконавцю та надається в користування Замовнику на час дії даного Договору.

Віртуальний сервер – частина ресурсів серверу Виконавця, яка функціонує як власне самодостатнє операційне середовище та передається в користування Замовнику на час дії даного Договору для розміщення там даних Замовника.

Веб хостинг – частина ресурсів на попередньо налаштованому сервері Виконавця, з максимально сумісним переліком програмного забезпечення та інтерфесів для розміщення веб сайтів, яка передається в користування Замовнику на час дії даного Договору.

Розрахунковий період – період, тривалість якого зазначена в тарифному додатку до даного Договору, протягом якого надавалися Послуги, а початком є дата підтвердження замовлення послуги, зазначена в тарифному додатку до Договору.

Білінгова система - автоматизована система обліку користувачів сервісів, що надаються, нарахувань за використання та отриманих оплат. Замовнику надається персоніфікований вхід до приватного кабінету за адресою https://my.v-sys.org, в якому можна знайти свої сервіси та статистику їх споживання, а також побачити поточні та минулі рахунки та здійснити оплату через платіжні шлюзи з автоматичною обробкою транзакцій.

Система захисту – комплекс з програмних та апаратних засобів Виконавця, що відстежує

та відсікає паразитний трафік з мережі Інтернет на веб-ресурс Замовника, а пропускає лише коректні запити користувачів ресурсу.

Паразитний трафік – потік інформаційних запитів, спрямований з мережі Інтернет на веб-

ресурс Замовника, що не містить корисних запитів користувачів сайту, а призначений для

перевантаження каналу серверу або вичерпання обчислювальної потужності серверу та

подальшої відмови в обслуговуванні веб-ресурсу, зокрема ICMP флуд, UDP флуд, SYN флуд,

HTTP флуд або їх комбінації тощо.

1.      Предмет договору

Замовник доручає, а Виконавець надає Замовнику необхідні ресурси для розміщення та функціонування онлайн сервісів Замовника: Місце на сервері вебхостингу, віртуальний сервер, апаратний сервер, діапазони IP адрес, що розміщуються в ДатаЦентрі (тут і далі – «Послуги») на умовах та протягом вказаних у Договорі строків, а Замовник сплачує за надані Послуги суму згідно даного Договору відповідно до тарифів, зазначених у Додатку №1 до даного Договору.

 Договір вважається п

2.      Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується проводити технічне обслуговування Обладнання з метою забезпечення його робочого стану.

2.2. Виконавець зобов'язується підтримувати робочий стан (uptime) Обладнання на рівні не менш 98% упродовж року за умови своєчасної оплати Замовником Послуг. При цьому термін непрацездатності робочого стану операційного середовища Замовника через планові або регламентні роботи не повинен перевищувати 4 годин на місяць.

2.3. Виконавець зобов’язується в режимі, наближеному до реального часу, проводити моніторинг стану функціонування обладнання Замовника.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує або передає використовуючи Обладнання.

2.5. Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику необхідну технічну і консультаційну підтримку з питань, пов’язаних з функціонуванням Обладнання.

2.6. Замовник зобов’язується сплачувати за надані Послуги протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання чергового Розрахункового періоду абонплати за 1 наступний місяць згідно з переліком замовлених послуг та тарифів, наведених у Додатку №1 до даного Договору.

2.7. Більш детальні умови надання послуг в Додатку№3 до Договору.

3.      Порядок розрахунків

3.1. За послуги, що надаються відповідно до цього Договору, Виконавець авансовим методом через автоматизовану білінгову систему виставляє рахунок на суму, яка обумовлена у Додатку №1 до даного Договору, а Замовник оплачує даний рахунок протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати його виставлення.

3.2. Факт отримання та обсяг послуг у відповідному розрахунковому періоді, засвідчується Актом прийому-передачі наданих послуг. Акт прийому-передачі наданих послуг готує Виконавець та передає на підпис Замовнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з початку кожного розрахункового періоду. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту Замовник розглядає його, та за відсутності зауважень підписує Акт.

3.3. Одночасно з Актом приймання-передачі наданих послуг Виконавець надає Замовнику рахунок на оплату послуг у відповідному розрахунковому періоді. Вартість послуг періоді, визначається на підставі кількості замовлених послуг, що вказані в Додатку №1, та факт отримання яких підтверджується підписаним Сторонами Актом приймання-передачі послуг.

3.4. Оплата послуг відповідно до договору здійснюється у формі перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в розділі 5 цього Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін».

3.5. У випадку несвоєчасного внесення Замовником плати за надані послуги, Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику та не несе відповідальності за робочий стан Обладнання з 6 (шостого) робочого дня ненадходження коштів за Послуги.

4.      Інші умови

4.1. Даний Договір вважається підписаний Сторонами з моменту надходження оплати по рахунку, виставленому білінговою системою за послуги.

4.2. Цей Договір може бути розірваним у наступних випадках:

   4.2.1. За ініціативи Замовника. У цьому випадку Замовник зобов'язується повідомити Виконавця про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

4.2.2. За ініціативи Виконавця і з письмової згоди Замовника. У цьому випадку Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

4.3. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, пов'язаних з цим Договором, або що випливають з Договору, Сторони докладуть усіх зусиль для їхнього дружнього врегулювання шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін. Якщо ця суперечка не може бути врегульована упродовж двох розрахункових періодів, то порядок її врегулювання і відповідальність Сторін за цим Договором визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами або внесення Замовником оплти за послуги через білінгову систему, та діє впродовж 1 (одного) року років з моменту набуття чинності.

4.5. Договір вважається автоматично подовженим на рік кожен наступний рік, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу сторону в письмовій формі про своє бажання припинити дію Договору не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення терміну дії Договору.

4.6. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники Договору мають однакову силу.

4.7. Усі зміни і доповнення до цього Договору мають бути складені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

5.      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Виконавець:

ФОП Смирнов В.В.

Замовник:

Адреса:

04050 Київ, Дегтярівська 4А

ІПН 3012917019

Тел. 044 5915679

Ел. Пошта support@v-sys.org

Адреса:

___________________

/ /

М.П.

__________________

/ /

М.П.


Додаток №1

До Договору № РУ-_________/НО

від «__» ___________ 20__ р.

Сторони погодили наступний перелік послуг та надання Замовнику за наступними цінами:

Назва

Опис, ліміти SLA

Щомісячна абонплата, грн.

1

Разом без ПДВ

ПДВ

Разом з ПДВ

 


Додаток №2

До Договору № РУ-____/НО

від «___» ________ 20__ р.

Технічні та адміністративні контакти Сторін

Тип контакту

Замовник

Виконавець

Адміністративний

Абонентський відділ

e-mail: billing@v-sys.org

тел.: +380 (44) 5915679 (з 10 до 19)

skype : slavikbutch

Технічний

Відділ підтримки

e-mail: support@v-sys.org

тел.: +380 (44) 5915679 (цілодобово)

skype: stop-ddos.net

 

 

Додаток №3№2

до Договору № РУ-____/НО

від «__» ____ 20_р._ р.

SLA

(Угода про рівень надання послуг)

Виконавець зобов'язується надавати Замовнику необхідну технічну і консультаційну підтримку з питань, пов’язаних із функціонуванням замовленої послуги.

Виконавець не відповідає за зміст інформації, яку Замовник розміщує на web-вузлі, що обслуговується серверами Замовника.

Категорії надійності надання послуг Виконавцем:

Категорія надійності 1 - TIER3

Виконавець зобов'язується підтримувати досяжність (uptime) обладнання замовника на рівні не менш 99, 9 % , упродовж промислового періоду надання послуг .

Виконавець гарантує резервування серверу, мережної інфраструктури і датацентра .

· максимальний простій до -30 хвилин на місяць;

· час відновлення роботи ресурсу -15 хвилин.

Перевищення терміну простою компенсується з розрахунку 15 хвилин = 1 доба rбезкоштовного сервісу.

Категорія надійності 2 - TIER2

Виконавець зобов'язується підтримувати досяжність (uptime) обладнання замовника на рівні не менш 99,8 % , упродовж промислового періоду надання послуг .

Виконавець гарантуе резервування серверу, мережної інфраструктури .

· максимальний час простою при цій категорії - до 60 хвилин в місяць;

· час відновлення роботи ресурсу - 25 хвилин.

Перевищення терміну простою компенсується з розрахунку 30 хвилин = 1 доба безкоштовного сервісу.

Категорія надійності 3

Сервіси захисту сайтів від атак, що передбачають нетривалий простій на час налагодження системи фільтрації та усунення вже існуючих збоїв, з ризиком повтору масованої атаки. Виконавець не гарантує працездатності backend серверу, підтримка якого не входить до зони відповідальності Виконавця за даним Договором. При цьому термін непрацездатності робочого стану операційного середовища Замовника через планові або регламентні роботи не повинен перевищувати 4 годин на місяць. Перевищення терміну простою компенсується з розрахунку 1година = 1 доба безкоштовного сервісу.

· час відновлення роботи сервісу - 25 хвилин.