ДОГОВІР

Надання ресурсів для розміщення даних  

Україна, м. Київ        «__» ____________ 2013 р.

ФОП Смирнов В’ячеслав Валентинович, (тут і далі — «Виконавець»), з одного боку, та

_______________________, (тут і далі — «Замовник») з другої сторони (надалі разом згадуються як Сторони), уклали цей Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони погодились, що в цьому Договорі терміни та визначення вживаються в такому значенні:

Послуги - комплекс послуг, які полягають в наданні Замовнику обладнання в оренду, надання в оренду віртуального виділеного серверу, або виділення ресурсів для розміщення веб-сайтів та баз даних Замовника на попередньо налаштованих серверах Виконавця, забезпеченні Замовника технічною та консультаційною підтримкою.

Консультаційна підтримка – комплекс послуг з надання довідкової та звітової інформації щодо функціонування операційного середовища та програмного забезпечення, необхідного для функціонування сервісів, які обслуговує сервер Замовника.

Дата Центр – Технічний майданчик, що забезпечує комплекс обладнання для надання Послуг фізичною охороною, гарантованим електроживленням, кліматичними умовами для забезпечення безперебійної роботи обладнання та безперебійним доступом до мережі Інтернет.

Обладнання – погоджений Сторонами перелік серверного або комунікаційного обладнання, що належить Виконавцю та надається в користування Замовнику на час дії даного Договору.

Віртуальний сервер – частина ресурсів серверу Виконавця, яка функціонує як власне самодостатнє операційне середовище та передається в користування Замовнику на час дії даного Договору для розміщення там даних Замовника.

Веб хостинг – частина ресурсів на попередньо налаштованому сервері Виконавця, з максимально сумісним переліком програмного забезпечення та інтерфесів для розміщення веб сайтів, яка передається в користування Замовнику на час дії даного Договору.

Розрахунковий період - календарний місяць, протягом якого надавалися Послуги.

  1. Предмет договору

Замовник доручає, а Виконавець надає Замовнику в оренду обладнання, що розміщене в ДатаЦентрі (тут і далі – «Послуги») на умовах та протягом вказаних у Договорі строків, а Замовник сплачує за надані Послуги суму згідно даного Договору відповідно до тарифів, зазначених у Додатку №1 до даного Договору.

  1. Права та обов'язки Сторін

Виконавець зобов’язується проводити технічне обслуговування Обладнання з метою забезпечення його робочого стану.

Виконавець зобов'язується підтримувати робочий стан (uptime) Обладнання на рівні не менш 98% упродовж року за умови своєчасної оплати Замовником Послуг. При цьому термін непрацездатності робочого стану операційного середовища Замовника через  планові або регламентні роботи не повинен перевищувати 4 годин на місяць.

Виконавець зобов’язується в режимі, наближеному до реального часу, проводити моніторинг стану функціонування обладнання Замовника.

Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує або передає використовуючи Обладнання.

Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику необхідну технічну і консультаційну підтримку з питань, пов’язаних з функціонуванням Обладнання.

Замовник зобов’язується сплачувати за надані Послуги протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання чергового Розрахункового періоду абонплати за 1 наступний місяць згідно з переліком замовлених послуг та тарифів, наведених у Додатку №1 до даного Договору.

Порядок розрахунків

За послуги, що надаються відповідно до цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю абонплату в сумі, яка обумовлена у Додатку №1 до даного Договору.

Факт отримання та обсяг послуг у відповідному звітному періоді, засвідчується Актом прийому-передачі наданих послуг. Акт прийому-передачі наданих послуг готує Виконавець і передає на підпис Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів з початку кожного розрахункового періоду. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту Замовник розглядає його, та за відсутності зауважень підписує Акт. Даний Акт є підставою для сплати рахунку за надані Послуги. Податкові накладні не надаються.

Одночасно з Актом приймання-передачі наданих послуг Виконавець надає Замовнику рахунок на оплату послуг у відповідному розрахунковому періоді. Вартість послуг періоді, визначається на підставі кількості замовлених послуг, що вказані в Додатку №1, та факт отримання яких підтверджується підписаним Сторонами Актом приймання-передачі послуг.  

Оплата послуг відповідно до договору здійснюється у формі перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в розділі 5 цього Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін».

У випадку несвоєчасного внесення Замовником плати за надані послуги, Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику та не несе відповідальності за робочий стан Обладнання з 6 (шостого) робочого дня ненадходження коштів за Послуги.

  1. Інші умови

Цей Договір може бути розірваним у наступних випадках:

За ініціативи Замовника. У цьому випадку Замовник зобов'язується повідомити Виконавця про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

За ініціативи Виконавця і з письмової згоди Замовника. У цьому випадку Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про намір розірвати договір не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

У випадку виникнення суперечок між Сторонами, пов'язаних з цим Договором, або що випливають з Договору, Сторони докладуть усіх зусиль для їхнього дружнього врегулювання шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін. Якщо ця суперечка не може бути врегульована упродовж двох розрахункових періодів, то порядок її врегулювання і відповідальність Сторін за цим Договором визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє упродовж 1 (одного) року років з моменту підписання.

Договір вважається автоматично подовженим на рік, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу сторону в письмовій формі про своє бажання припинити дію Договору не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення терміну дії Договору.

Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники Договору мають однакову силу.

Усі зміни і доповнення до цього Договору мають бути складені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

  1. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Виконавець:

ФОП Смирнов В.В.

Замовник:

Адреса:
04050 Київ, Тургенєвська 59
ІПН 3012917019
Тел. 044 5915679
Ел. Пошта support@v-sys.org

Адреса:


___________________

         / Смирнов В.В. /

        М.П.

____________________

        /                              /

        М.П.

                                                                        


Додаток №1

До Договору № РУ_____________

.

Сторони погодили наступний перелік послуг та обладнання для надання в оренду Замовнику за наступними цінами

Назва

Одноразово грн

1

Одноразова плата за встановлення

Назва

Абонентна плата грн/міс

1

Виконавець:

Замовник:

____________________

         / Смирнов В.В. /

        М.П.

____________________

         /                       /

        М.П.


Додаток №2

До Договору № _____________

Технічні та адміністративні контакти Сторін

Тип контакту

Замовник

Виконавець

Адміністративній

Смирнов В’ячеслав Валентинович
e-mail:
 sales@v-sys.org
тел.: +380 (67) 4428258
skype : slavikbutch

Технічний

e-mail: support@v-sys.org
тел.: +380 (44)
5915679

skype : stop-ddos.net

Виконавець:

Замовник:

____________________

         / Смирнов В.В. /

        М.П.

____________________

         /                       /

        М.П.